St. Martin Verein Elmpt
 

Quelle: Klängerclub Elmpt, Elmpter Version,

         


Loop,  Möller,  loop !

Tsääk, Jong, haan mech dot Peärd änns an, loop, Möller, loop!

Ech mot änns nan di Müele joan, loop, Möller, loop!

On Dou löpps, wi de löpps, vollemänte, wi Dou löpps,

Schopp on Schüer övverhoop, loop, Möller, loop!

Heij bräng ech Öch dea Haaversokk, …

Dea salt Ör mech änns male schtrokk, …

On Dou löpps …

On Koare häbb ech och jebrooch, …

Dot häbbt Örr mech joa lääs jesooch, …

On Dou löpps …

Dea Bokkert, dea kömp morje noch, …

Dea es vörr ose Vörrkestroach, …

On Dou löpps …

Dea Weet, dea loach all lang parat, …

Hea woar aluuter nnoch te schaad, …

On Dou löpps …

Nou molter mech mar nett te Schtrang, …

Dot ech Öch rekommandeeree kann, …

On Dou Löpps …